29. 04. 2023
Legislativa

Vyhláška č. 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Vyhláška MZČR č. 277/2004 Sb., která určuje zdravotní podmínky pro řízení motorových vozidel

Vyhláška č. 277/2004 Sb. stanovuje zdravotní podmínky pro řízení motorových vozidel. Informace zpracované v tomto článku jsou zpracovány k verzi z 22.3.2018 (verze 5). Tato vyhláška má tento obsah:

 1. §2 až §5: definuje pojem zdravotní způsobilost
 2. §6 až §9: ošetřuje lékařské prohlídky
 3. §10 až §12: ustanovuje závěrečné ustanovení
 4. Příloha 1-3: pro zrakovou způsobilost je důležitá Příloha 3, která obsahuje část I, která jmenovitě stanovuje nemoci, vady a stavy zraku, které podle stavu podmiňují způsobilost řídit motorové vozidlo.

Historie vyhlášky č. 277/2004 Sb.

Pro konkrétní změny je doporučené navštívit Zakonyprolidi.cz. Následující tabulka shrnuje legislativní historii této vyhlášky.


Verze č.
Znění od - do
Novely
0
5.5.2004

1
1.6.2004 - 30.11.2007

2
1.12.2007 - 14.4.2011
253/2007 Sb.
3
15.4.2011 - 4.11.2015
72/2011 Sb.
4
5.11.2015 - 21.3.2018
271/2015 Sb.
5
22.3.2018
37/2018 Sb.

Skupiny vyhlášky

Pro lepší pochopení vyhlášky je dobré uvést, že rozlišuje na dvě skupiny:

 1. Skupina 1: A, A1, AM, B, B1, B+E
 2. Skupina 2: C, C1, C+E, O, O+E, T, obecně jako skupinu řidičů z povolání

Je tedy zřejmé, že podmínky pro Skupinu 1 jsou volnější než pro Skupinu 2, která musí být ze své podstaty přísnější, protože definuje profesionální řidiče.


Vyhláška pak sama o sobě definuje podmínky, které vylučují způsobilost pro řízení motorového vozidla nebo podmínky, které vyžadují dodatečné vyšetření lékařem. Nepřímo tak vlastně vzniká i třetí skupina, která je způsobilá.

Následující tabulky a obrázky proto pracují s těmito skupinami:

 1. způsobilý
 2. způsobilý na základě vyšetření
 3. nezpůsobilý


Vyhláška ošetřuje zrakové podmínky ohledně:

 1. zrakové ostrosti
 2. velikosti zorného pole
 3. kontrastní citlivosti
 4. diplopie
 5. velikosti korekce
 6. stereopse

Komentář

Konkrétní podmínky jsou stanovené jen pro zrakovou ostrost a velikost zorného pole. Ostatní podmínky pak posuzuje oftalmolog individuálně. Vzhledem k velmi individuálním projevům v rámci vidění není tato vyhláška odůvodnitelně konkrétní. K pozastavení je omezení na sférický ekvivalent +8,0 D. Právě tato hodnota je stanovena u profesionálních řidičů, kteří v případě splnění nejsou způsobilí. Bohužel není ale ve vyhlášce stanoven interval a je jmenovitě přímo určena jenom hodnota +8,0 D. To může vést ke zmatkům, protože například hodnota +8,25 D a více dle této definice již zdravotní způsobilost umožňuje. Je zde také jmenovitě uvedena brýlová korekce a nejsou vůbec zmíněné hodnoty kontaktních čoček. Je také otázka proč zrovna +8,0 D. Můžeme se domnívat že na vině je výpadek v zorném poli v případě brýlové korekce - bližší podmínky nejsou uvedené. Navíc je tento faktor velmi ovlivnitelný vzdálenosti brýlí od oka.

Zraková ostrost

Velikost zorného pole

Zdroje / Ke stažení

Infografika shrnující vyhlášku č. 277/2004 Sb. - stáhni kliknutím na ikonu
Vyhláška č. 277/2004 Sb. (verze 22.3.2018) - stáhni kliknutím na ikonu
Web Zákony pro lidi pro kompletní znění vyhlášky

Vyhláška shrnutá v tabulkách

Nezpůsobilí

Skupiny A, A1, AM, B, B1, B+E
Skupiny C, C1, C+E, 0, 0+E, T - řidiči z povolání*
korigovaná zraková ostrost - binokulárně
< 0,5
< 0,8, horší oko < 0,1 (korekce > +8,0 D)
korigovaná zraková ostrost - monokulárně**
0,5 (stav > 6 měsíců)
nelze
zorné pole - binokulárně
< 120°
< 160°
zorné pole monokulárně** - horizontálně
< vpravo 50°, vlevo 50°
< vpravo 70°, vlevo 70°
zorné pole monokulárně** - vertikálně
< nahoru 20°, dolů 20°
< nahoru 30° , dolů 30°
postižení centrálního zorného pole
> 20°
> 30°
kontrastní citlivost
neřeší se
závažná porucha
diplopie (dvojité vidění)
neřeší se, je-Ii vízus lepšího oka > 0,5
nelze
stereopse (prostorové vidění)
-
-
poruchy vidění za šera
-
-
barvocit
-
-

*řidiči z povolání, autoškol, vozidel s předností v jízdě, využívání při SVČ

** monokulární stav je považován tehdy, je-li ve vidění funkční pouze jedno oko; do tohoto stavu se zahrnuje i diplopie

Způsobilí na základě odborného vyšetření

Skupiny A, A1, AM, B, B1, B+E
Skupiny C, C1, C+E, 0, 0+E, T - řidiči z povolání*
korigovaná zraková ostrost - binokulárně
< 0,7
< 0,7
korigovaná zraková ostrost - monokulárně**
< 1,0 (stav > 6 měsíců)
< 1,0 (stav > 6 měsíců)
zorné pole - binokulárně
změna rozsahu
změna rozsahu
zorné pole monokulárně** - horizontálně
změna rozsahu
změna rozsahu
zorné pole monokulárně** - vertikálně
změna rozsahu
změna rozsahu
postižení centrálního zorného pole
změna rozsahu
změna rozsahu
kontrastní citlivost
-
-
diplopie (dvojité vidění)
-
-
stereopse (prostorové vidění)
neřeší se
poruchy prostorového vidění
poruchy vidění za šera
vyjma nezávažných forem
jakékoliv poruchy
barvocit
závažné poruchy v hlavních barvách
závažné poruchy

*řidiči z povolání, autoškol, vozidel s předností v jízdě, využívání při SVČ

** monokulární stav je považován tehdy, je-li ve vidění funkční pouze jedno oko; do tohoto stavu se zahrnuje i diplopie

Způsobilí bez omezení

Skupiny A, A1, AM, B, B1, B+E
Skupiny C, C1, C+E, 0, 0+E, T - řidiči z povolání*
korigovaná zraková ostrost - binokulárně
> 0,7
> 0,7
korigovaná zraková ostrost - monokulárně**
> 1,0 (stav > 6 měsíců)
> 1,0 (stav > 6 měsíců)
zorné pole - binokulárně
beze změn
beze změn
zorné pole monokulárně** - horizontálně
beze změn
beze změn
zorné pole monokulárně** - vertikálně
beze změn
beze změn
postižení centrálního zorného pole
beze změn
beze změn
kontrastní citlivost
neřeší se
bez potíží
diplopie (dvojité vidění)
neřeší se, je-Ii vízus lepšího oka > 0,5
nelze
stereopse (prostorové vidění)
neřeší se
bez poruch
poruchy vidění za šera
pouze lehké poruchy vidění za šera
nelze
barvocit
bez závažných poruch hlavních barev
bez závažných poruch

*řidiči z povolání, autoškol, vozidel s předností v jízdě, využívání při SVČ

** monokulární stav je považován tehdy, je-li ve vidění funkční pouze jedno oko; do tohoto stavu se zahrnuje i diplopie

Výňatek z vyhlášky č.277/2004 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2004

o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 2, § 84 odst. 7, § 85 odst. 7, § 87 odst. 7 a § 88 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat.


Zdravotní způsobilost a posudek

§ 2

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen "posudek") vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen "žadatel") nebo držitele řidičského oprávnění (dále jen "řidič") zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen "posuzovaná osoba") ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě, informací o zdravotním stavu posuzované osoby sdělených jejím registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“) a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal.

(2) Obsah prohlášení podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 1.

§ 3

Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou k řízení motorových vozidel nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat za podmínek stanovených v zákoně, pokud na základě lékařské prohlídky nebo pravidelné lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna vada, stav nebo nemoc (dále jen "nemoc"), která vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

§ 4

(1) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu nemoci; vždy obsahuje náležitosti uvedené v posudku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.


(2) V posudku se uvede doba jeho platnosti, jestliže posuzující lékař na základě zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby určí lékařskou prohlídku dříve, než je termín pravidelné lékařské prohlídky podle zákona, a to

a) v případě postupující nemoci, u které lze předpokládat při dalším vývoji takové změny zdravotního stavu, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

b) je-li v příloze č. 3 jako podmínka zdravotní způsobilosti uvedena lékařská kontrola zdravotního stavu posuzované osoby; lékařská kontrola se provádí v rámci lékařské prohlídky nejméně 1 za 5 let, nebo

c) je-li v závěru odborného vyšetření podle § 6 odst. 2 písm. c) uveden dřívější termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření, než je termín pravidelné lékařské prohlídky.


(3) Stejnopis posudku a záznam o jeho převzetí posuzovanou osobou potvrzený podpisem posuzujícího lékaře a posuzované osoby, popřípadě doručenka potvrzující převzetí posudku posuzovanou osobou, jsou nedílnou součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.


(4) Posudek podle této vyhlášky lze nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, jejíž součástí je i řízení motorového vozidla, které je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, pokud vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace4) obsahuje i náležitosti podle odstavce 2, § 5 odst. 1 a rok provedení dopravně psychologického vyšetření5).

§ 5

(1) V případě, kdy je vydáván posudek se závěrem

a) o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou, se v posudku uvede tato podmínka vyplývající ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby; podmínka spočívá v používání nezbytného zdravotnického prostředku, v technické úpravě motorového vozidla nebo v jiných omezeních posuzované osoby; za jiné omezení posuzované osoby se rovněž považuje termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit další lékařské prohlídce,

b) o zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel, se v posudku uvede závěr o zdravotní nezpůsobilosti vyplývající ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby.


(2) Zjištěné nemoci, které vedly k vydání posudku podle odstavce 1, zaznamená posuzující lékař ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě.

Lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky, odborná vyšetření

§ 6

(1) Nezbytným rozsahem lékařské prohlídky a pravidelné lékařské prohlídky je


a) zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují; nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují, jsou stanoveny v příloze č. 3,


b) komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického vyšetření, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemoci uvedené v příloze č. 3,


c) další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti (dále jen „odborné vyšetření“) vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené v příloze č. 3, nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel,


d) odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem vždy, pokud posuzovaná osoba je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc uvedenou v příloze č. 3 nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa,


e) odborné vyšetření ošetřujícím lékařem neurologem vyžádané posuzujícím lékařem u posuzovaných osob trpících epilepsií nebo jinými poruchami vědomí nebo v případě podezření na tyto nemoci; při odborném vyšetření je hodnocen vždy stav epilepsie nebo jiných poruch vědomí, klinická forma a postup nemoci, dosavadní léčba a její výsledky, včetně rizika opakování epileptického záchvatu nebo poruchy vědomí.


(2) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel. V závěru každého odborného vyšetření musí být vymezena zdravotní způsobilost posuzované osoby k řízení motorových vozidel ve vztahu k zaměření odborného vyšetření a navržena podmínka umožňující řízení motorového vozidla, pokud byla zjištěna potřeba jejího stanovení, a to

a) použití nezbytného zdravotnického prostředku,

b) technická úprava motorového vozidla, nebo

c) jiné omezení posuzované osoby; pokud jiné omezení umožňující řízení motorového vozidla spočívá v podmínce podrobení se dalšímu odbornému vyšetření, musí být v závěru odborného vyšetření rovněž uveden termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření.

§ 7

(1) Lékař nebo klinický psycholog provádějící na žádost posuzujícího lékaře odborné vyšetření posuzované osoby podle § 6 odst. 1 písm. c) až e) vychází ze zdravotnické dokumentace vedené posuzujícím lékařem o posuzované osobě nebo z jeho informace; informace ze zdravotnické dokumentace zpracovaná posuzujícím lékařem obsahuje důvody, pro které bylo odborné vyšetření vyžádáno, výsledky dosud provedených vyšetření a další údaje podstatné pro odborné vyšetření.


(2) Posuzující lékař, pokud není současně registrujícím poskytovatelem posuzované osoby, si pro účely hodnocení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel vyžádá informace o zdravotním stavu této osoby u registrujícího poskytovatele, a to


a) zda posuzovaná osoba trpěla nebo trpí nemocemi uvedenými v příloze č. 3 nebo na tyto nemoci bylo v minulosti vysloveno podezření, a


b) další údaje podstatné pro posouzení zdravotní způsobilosti této osoby.


(3) Lékař nebo klinický psycholog provádějící odborné vyšetření zaznamenává závěry svých zjištění a vyšetření nebo odborných vyjádření v celém rozsahu zjištěných skutečností do zdravotnické dokumentace, kterou o posuzované osobě vede; posuzujícímu lékaři předá informaci o závěrech odborného vyšetření.

§ 8

Registrující poskytovatel vyznačí ve zdravotnické dokumentaci a ve výpisu ze zdravotnické dokumentace v případě předání pacienta do péče jiného registrujícího poskytovatele, že osoba, o níž je vedena zdravotnická dokumentace, je žadatelem nebo řidičem, nebo že této osobě byl vydán posudek se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel nebo zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou. Jestliže zdravotní způsobilost žadatele nebo řidiče je posuzována u poskytovatele pracovnělékařských služeb, sděluje skutečnosti podle věty první registrujícímu poskytovateli za účelem jejich vyznačení ve zdravotnické dokumentaci posuzující lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb. Pokud posuzovaná osoba nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb, vyznačí skutečnosti uvedené ve větě první do zdravotnické dokumentace posuzující lékař poskytovatele zdravotních služeb, u něhož je zdravotní způsobilost žadatele nebo řidiče posuzována.

§ 9

Náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat


(1) Lékařské potvrzení vydané na základě zákona řidiči nebo přepravované osobě, která se ze zdravotních důvodů nemůže za jízdy připoutat na sedadle bezpečnostními pásy, obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 4. Kopie lékařského potvrzení je součástí zdravotnické dokumentace vedené o řidiči nebo o přepravované osobě.


(2) Lékařské potvrzení, popřípadě osvědčení vydané příslušnými orgány v jiném členském státě Evropské unie, se považuje za lékařské potvrzení vydané podle této vyhlášky; musí být na něm vyznačena doba jeho platnosti a osvědčení musí být na požádání předloženo všem osobám oprávněným kontrolovat podle zvláštních právních předpisů2) dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Závěrečná ustanovení

§ 10

Pokud řidič získal na základě dosavadních právních předpisů řidičské oprávnění a jestliže lékař zjistí nebo získá podezření, že jeho zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel neodpovídá zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky, upozorní písemně na tuto skutečnost řidiče a posuzujícího lékaře, pokud je mu znám.

§ 11

Zrušuje se směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 8/1986 Ú. v. ČSR, pro posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají, registrovaná v částce 7/1986 Sb.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2004.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 253/2007 Sb. Čl. II

Pokud přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebyl na základě posuzování zdravotní způsobilosti podle dosavadní vyhlášky posudek vydán, postupuje se při vydání posudku podle dosavadní vyhlášky ve znění této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 72/2011 Sb. Čl. II

Pokud přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebyl na základě posuzování zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vydán posudek, postupuje se při posuzování zdravotní způsobilosti a vydání posudku podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Pro účely přílohy jsou zařazeni do


Skupiny 1

 1. žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupin vozidel AM, A1, A2, A, B1, B a B+E (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.).


Skupiny 2

a) řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu, a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,


b) řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,


c) řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,


d) žadatelé a držitelé osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu,3) nebo


e) žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.).

I. Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

1. Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci, vady nebo stavy zraku, které způsobují takové zdravotní komplikace nebo odchylky, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména


skupina 1

a) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček,*) menší než 0,5,

b) zraková ostrost menší než 0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití korekčních čoček,

c) úplná funkční ztráta zraku na jednom oku nebo používání pouze jednoho oka, pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,

d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 120 stupňů, současně rozsah menší než 50 stupňů na levou a pravou stranu, rozsah vertikálního zorného pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a dolů,

e) změny v centrálním zorném poli do 20 stupňů, nebo

f) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné.


skupina 2

a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,

b) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití korekčních čoček,

c) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene a) nebo b) za použití brýlí se silou sférický ekvivalent +8 dioptrií,

d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,

e) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,

f) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,

g) diplopie, nebo

h) závažná porucha kontrastní citlivosti.

*) Pozn.: pro účely vyhlášky se nitrooční čočky nepovažují za korekční čočky.


2. Nemoci, vady nebo stavy zraku, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména


skupina 1

a) binokulární zraková ostrost menší než 0, 7 za použití korekčních čoček,

b) zraková ostrost menší než 1,0 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a tento stav trvá déle než 6 měsíců,

c) změna rozsahu zorného pole,

d) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují snížení zrakové ostrosti nebo způsobují změnu rozsahu zorného pole podle písmene a), b) nebo c),

e) poruchy vidění za šera s výjimkou lehkých nezávažných forem, nebo

f) závažné poruchy barvocitu v oblasti základních barev.


skupina 2

a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále uvedeno jinak,

b) závažné poruchy barvocitu,

c) poruchy prostorového vidění, nebo

d) poruchy vidění za šera.

-mf-

Další články

22. 11. 2023
Legislativa

Příspěvek na brýle od pojišťovny aneb číselník PZT

Aktuální číselník PZT (Prostředků zdravotnické techniky) - 15.1.2024
Přečíst článek →
14. 06. 2023
Optika (fyzika)

Rozcestník: Optika (fyzika)

Přečíst článek →
14. 06. 2023
Kontaktní čočky

Rozcestník: Kontaktní čočky

Přečíst článek →